Ex Finanzbericht Geschäftsbericht R. STAHL

Finanzberichte
der R. STAHL AG

2020

Zwischenbericht Q3

pdf 780 KB

2020

Zwischenbericht Q2

pdf 790 KB

2020

Zwischenbericht Q1

pdf 675 KB

2020

Geschäftsbericht 2019

pdf 2,38 MB

2019

Zwischenbericht Q3

pdf 799 KB

2019

Zwischenbericht Q2

pdf 314 KB

2019

Zwischenbericht Q1

pdf 693 KB

2019

Geschäftsbericht 2018

pdf 4,1 MB

2018

Zwischenbericht Q3

pdf 340 KB

2018

Zwischenbericht Q2

pdf 437 KB

2018

Zwischenbericht Q1

pdf 288 KB

2018

Geschäftsbericht 2017

pdf 2,75 MB

2017

Zwischenbericht Q3

pdf 280 KB

2017

Zwischenbericht Q2

pdf 288 KB

2017

Zwischenbericht Q1

pdf 279 KB

2017

Geschäftsbericht 2016

pdf 4,1 MB

2016

Zwischenbericht Q3

pdf 2,00 MB

2016

Zwischenbericht Q2

pdf 1,78 MB

2016

Zwischenbericht Q1

pdf 2,00 MB

2016

Geschäftsbericht 2015

pdf 9,17 MB
Ex Finanzberichte Archiv Geschäftsberichte R. STAHL

Finanzberichte-Archiv
der R. STAHL AG

Alle Geschäfts- und Zwischenberichte

Zum Archiv